Central Academy Umaria - Primary Teacher

ARTI AWASTHI
M.Sc,D.Ed
Vijaya Singh Parihar
Bsc.D.ed
DIVYA SHULKA
B.Sc,D.Ed
HINA KAUSHER
M.Sc,D.Ed
NISHA GUPTA
M.A, B.Ed
SANDHAYA BAIRAGI
M.A, B.Ed
KULKARNI MISHRA
B.Com, D.Ed
NIDHI JAIN
M.A, D.Ed
SANGEETA TEMBHARE
M.A, B.Ed
SEEMA GUPTA
M.Com, B.Ed
SUKANYA SINGH
M.A, B.Ed
VIVEK TIWARI
M.A, B.Ed
NEETA PANDEY
M.A, B.Ed
ANKIT SINGH
Bsc D.ed